Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verwerkt van de abonnees voor ons tijdschrift OTGB, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van OTGB, een donatie doet, of om een andere reden persoonsgegevens  verstrekt, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijken
De abonnementenregistratie wordt verzorgd door:

Dhr. H.B. Navis, Prinsenstraat 27, 7121 AE Aalten. Tel: 0657323039 email: penningmeester@otgb.nl

Voor bestellingen en diverse informatie aanvragen is een kopie van deze registratie is aanwezig bij:

Mevrouw J. Demkes, Prinsenstraat 27, 7121 AE Aalten. Tel: 06-27324456 email: j.demkes.osgb@gmail.com

2. Welke gegevens worden verwerkt en voor welk doel
2.1      In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
* voor- en achternaam
*  adresgegevens
*  telefoonnummer(s),

*  e-mailadres(sen),

*  bankrekeningnummer(s)

*  datum aanvang abonnement,
*  overige persoonsgegevens die benodigd kunnen zijn voor bv. social-media accounts

2.2       Het EHDC/OSGB verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:             * Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap    en voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,

* Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van het tijdschrift  OTGB, uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van het EHDC/OSGB.
* Uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het abonnementsgeld,   cursussen, bestellingen, of afgenomen diensten af te wikkelen.

  1. Bewaartermijnen

Het EHDC/OSGB verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Voor klantcontactmanagement wordt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres gearchiveerd om u eventuele genealogische aanvullingen te doen toekomen.

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft het EHDC/OSGB passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan of gedeeld met anderen.

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1       Via de ledenadministratie  kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Het EHDC/OSGB zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2       Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3       Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie.

 

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.